تعمیر درب پارکینگ
ارسال پیامک انبوه
طراحی سایت رایگان
تور داخلی ارزان
بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير


بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير

 ﺟﺮﺍﺣﻲﻫﺎﻱ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﻻﺯﻙ ﺩﻭﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﺣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺮﻧﻴﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺰﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﻭﺍﮊﻩ ﻻﺯﻙ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻳﻜﺴﺎﻥ
ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ .
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﻻﺯﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻢﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚﺑﻴﻨﻲ ، ﺁﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴﺴﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻟﻴﺰﻳﻚ
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻟﻴﺰﻳﻚ، ﻻﻳﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ
ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ
ﺷﺪ، ﻻﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭﻻﺯﻙ، ﺳﻄﺤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ،
ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻭ ...
ﺩﺭ ﻻﺯﻙ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ .
ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻻﺯﻙ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ
ﻟﻴﺰﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﺪ: ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻻﺯﻙ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻛﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ
ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻﺯﻙ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻟﻴﺰﺭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻳﺎ
ﻻﺯﻙ ﺩﺧﻴﻞ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ : ﺷﻐﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮﻛﺴﻮﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 18 ﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺸﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪﻩ
ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﻴﺰﻳﻜﻲﻫﺎ 13 ﺭﻭﺯ، ﻻﺯﻛﻲﻫﺎ 13 ﻣﺎﻩ !
ﻓﻬﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﻻﺯﻙ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻘﺎﻫﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﻘﻂ 1-3 ﺭﻭﺯ
ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﻻﺯﻙ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ 3-4 ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ 1-3 ﻣﺎﻩ
ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲﺷﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩﺷﺎﻥ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ .
ﻋﻴﻨﻚ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﺰﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻻﺯﻙ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ 23 ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﻋﻴﻨﻚ
ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ 2 ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﻻﺯﻙ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻚ، ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻩﻫﺎﻱ
ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ ﺟﺪﻱ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .
ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻻﺯﻙ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺪﻭﺭﺕ ﺩﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻟﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .     


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ مهر ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۵۴:۳۳| ???? jody| ????? (0)

انواع محلول و پماد براي درمان زگيل تناسلي

انواع محلول و پماد براي درمان زگيل تناسلي

يكي از شايع ترين بيماريهاي آميزشي زگيل تناسلي است كه در سال هاي اخير شيوع بسيار گسترده اي پيدا كرده است. اين بيماري در اثر نوعي ويروس به نام HPV ايجاد مي شود. با ورود ويروس به بدن ممكن است در برخي افراد زگيل هايي بر روي پوست ناحيه تناسلي ايجاد شود.

در صورت ابتلا به اين ويروس هيچ راهكار درماني قطعي براي از بين بردن اين ويروسها وجود ندارد، تنها مي توان با روشهاي مختلف عوارض HPV يعني زگيل هاي تناسلي را كنترل كرد. يكي از روشهاي كنترل و درمان اين زگيل ها استفاده از دارو است. كه البته در مقايسه با روشهاي ديگر درمان اين بيماري مدت زمان بيشتري به طول مي انجامد. برخي از داروهاي مناسب براي درمان زگيل تناسلي به اين شرح است:

پماد براي درمان زگيل تناسلي

مهمترين انواع پماد براي درمان زگيل تناسلي به اين شرح است :

پماد آلدرا

پماد آلدرا يا ايمي كيمود ۵% يكي از پمادهاي كاربردي براي درمان اين بيماري است. اين كرم موضعي از طريق تقويت واكنش سيستم ايمني بدن به   كمك مي كند.

استفاده از اين دارو بسيار ساده بوده و تنها كافي است زگيل هاي تناسلي را با يك لايه نازك از اين پماد بپوشانيد. لازم است تا محو شدن كامل پماد آن را بر روي پوست مالش دهيد.۶ الي ۱۰ ساعت بعد مي توانيد اين پماد را با آب گرم و مواد شوينده مناسب شستشو دهيد.از آنجايي كه اين پماد ممكن است كاندوم ها و ديافراگم را تضعيف كند، بهتر است همزمان با مصرف اين پماد از رابطه جنسي بپرهيزيد. مهمترين عوارض شايع مصرف اين پماد براي درمان زگيل تناسلي شامل تورم، خارش و سوزش، حساسيت پوست و پوسته پوسته شدن پوست است.

پودوفيلوكس

پودوفيلوكس به اشكال ژل و محلول ۵% در دسترس است. اين دارو از فعال ترين مواد پودوفيلين توليد شده است. براي مصرف اين دارو به شكل محلول بايد با استفاده از پارچه اي پنبه اي زگيل را بپوشانيد و براي مصرف آن به شكل ژل با استفاده از انگشتان ژل را بر روي زگيل ها پخش كنيد. البته در برخي موارد پزشك ترجيح ميدهد اولين مرتبه استفاده از دارو را خود انجام دهد. براي پيشگيري از حساسيت پوستي توصيه مي شود، قبل از مصرف دارو پوست را كاملاً خشك نماييد.

استفاده از داروي پودوفيلوكس براي درمان ضايعات واژن، مجراي ادرار و زگيل مقعد توصيه نمي شود. نتايج تحقيقات ثابت كرده اند كه ميزان پاكسازي پودوفيلاكس و پودوفيلين هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند.

 فرمالدئيد

 فرمالدئيد يكي ديگر از داروهاي شيميايي براي درمان زگيل هاي تناسلي است. اين دارو بايد تنها بر روي زگيل ها استعمال شود و بايد از تماس آن با ديگر نواحي پوست بپرهيزيد. اين دارو نيز همانند ساير داروهاي زگيل تناسلي در دراز مدت تاثير داشته و بايد روزي يك الي دو مرتبه از آن استفاده نمود.

درمان زگيل تناسلي با محلول ها

برخي از داروهاي زگيل تناسلي در اشكال ديگري مانند محلول، ژل يافت مي شوند، كه تاثير سريع تر و قوي تر داشته و مي توانند به سرعت زگيل ها را حل كنند. قبل از مصرف اين دست از دارو ها با پزشك مشورت نماييد تا راهكار استفاده از اين محلول را فراگيريد. برخي از اين محلول ها توسط پزشك اعمال مي شود. نكته مهم در اين مورد اين است كه بايد از تماس اين محلول هاي قوي با پوست غير آلوده اجتناب نماييد. مهمترين محلول هاي در دسترس براي درمان زگيل تناسلي به اين شرح است:

اسيد ساليسيليك

اسيد ساليسيليك داروي قوي با قدرت حل كنندگي بالايي است. براي مصرف اسيد ساليسيليك لازم است ناحيه مورد نظر را با استفاده از آب و صابون شسته و خشك كنيد. سپس اين محلول روزي دوبار بر روي زگيل ها اعمال كنيد.

از تماس اين محلول با نواحي مخاطي بدن مانند دهان، واژن، مقعد اجتناب نماييد. عوارض اين دارو ممكن است شامل تحريك منطقه، سوزش، خارش و التهاب پوست باشد.

در صورتي كه سابقه حساسيت به اين دارو را داشته و يا نسبت به داروهاي خانواده ساليسيلات ها (مثل آسپرين ، بروفن، ناپروكسن) حساسيت داريد، از مصرف اين دارو اجتناب نماييد. همچنين بيماران ديابتي و قلبي و يا زنان باردار بايد از مصرف اين دارو اجتناب نمايند.

رزين پودوفيلين

محلول ۱۵ تا ۲۵ درصدي رزين پودوفيلين يكي از داروهاي موثر در درمان زگيل تناسلي است. براي مصرف اين دارو بايد پس از شستن پوست اجازه دهيد، به طور كامل خشك شود و سپس دارو را اعمال نماييد. تا احتمال حساسيت هاي پوستي به حداقل كاهش پيدا نمايد.

همچنين لازم است بعد از ۴ ساعت از مصرف دارو آن را به طور كامل با آب و صابون بشوييد، تا عوارض دارو و واكنش هاي حساسيتي به حداقل كاهش پيدا كند. از مصرف بيش از ۰٫۵ ميلي ليتر از اين دارو اجتناب نماييد. همچنين از مصرف آن بر روي نواحي مخاطي بدن نظير واژن، مقعد و … بپرهيزيد، زيرا مصرف آن در نواحي متصل به ستون فقرات ممكن است تغيير پلاكتي را به دنبال داشته باشد.

 

اسيد تري كلرواستيك

داروي اسيد تري كلرواستيك ۶۰ الي ۹۰ درصدي اغلب در درمان زگيل هاي مرطوب و كوچك كارايي دارد. از  اسيد تري كلروائوستيك مي توان براي درمان زگيل هاي مقعدي و واژن نيز استفاده نمود.

براي مصرف مي توانيد حجم  كمي از اين دارو را بر روي پوست استعمال نماييد و اجازه دهيد به طور كامل خشك شود. از مصرف آن بر روي نواحي غير آلوده پوست اجتناب نماييد.


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۲ مهر ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۲۶:۲۶| ???? jody| ????? (0)

بيماري كرون (به انگليسي: Crohn's disease) يكي از بيماري‌هاي التهابي روده است كه با التهاب ديواره روده مشخص مي‌شود.

بيماري كرون يك بيماري مزمن بوده كه قسمت‌هاي گوناگون دستگاه گوارش از دهان گرفته تا مقعد را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد. اين بيماري بيشتر قسمت انتهايي روده باريك (ايلئوم) و قسمت ابتدايي روده بزرگ را تحت تأثير قرار مي‌دهد.[۱][۲] اين بيماري مي‌تواند تمام لايه‌هاي روده را درگير سازد و حتي موجب فيبروز شود. شايع‌ترين ناحيه درگير ايلئوسكال است. بين ضايعات معمولاً نواحي سالم وجود دارد. اين بيماري تظاهرات خارج روده‌اي نيز دارد مانند آرتريت و ضايعات پوستي.

علائم و نشانه‌هاي آن اغلب شامل اسهال (كه در صورت التهاب شديد روده ممكن است به اسهال خونين تبديل گردد)، كاهش وزن و درد شكم است. برخي از عوارض اين بيماري ممكن است در خارج از دستگاه گوارش رخ دهد، شامل كم خوني، خارش پوست، ورم مفاصل، التهاب چشم و احساس خستگي. از ديگر علائم اين بيماري، راش و اريتم گرهي است. انسداد روده نيز معمولاً رخ مي‌دهد و كساني كه به اين بيماري مبتلا مي‌شوند ممكن است در معرض خطر ابتلا به سرطان روده قرار گيرند. 

منبع: ويكي پديا


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مهر ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۳۷:۱۵| ???? jody| ????? (0)

 

راه‌هاي پيشگيري از اسهال عفوني شامل اين موارد است: رعايت بهداشت، آب آشاميدني پاك، و شستن دست‌ها. شيردهي به مدت حداقل شش ماه نيز پيشنهاد مي‌شود، چرا كه به عنوان واكسيناسيون روتاويروس عمل مي‌كند. محلول سرم خوراكي (ORS) كه همان آب آشاميدني به همراه مقدار متعادلي از نمك و شكر است نوعي درمان است كه معمولاً در پيش گرفته مي‌شود. قرص‌هاي روي نيز پيشنهاد مي‌شوند. تخمين زده مي‌شود كه اين درمان‌ها حدود ۵۰ ميليون كودك را طي ۲۵ سال اخير نجات داده باشد. وقتي كه افراد دچار اسهال مي‌شوند، پيشنهاد مي‌شود كه به خوردن غذاي سالم ادامه دهند و كودكان نيز به خوردن شير مادر. اگر ORSهاي تجاري در دسترس نباشد، محلول‌هاي خانگي نيز مي‌توانند استفاده شوند.در كساني كه به صورت شديد آب از دست داده‌اند، تزريق وريدي نيز ممكن است ضروري باشند. اما بيشتر موارد را مي‌توان به خوبي با مايعات دهاني برطرف كرد. آنتي‌بيوتيك‌ها نيز ممكن است در موارد اندكي پيشنهاد شوند كه البته به ندرت استفاده مي‌شود. آنتي بيوتيك ممكن است براي اين افراد تجويز شود: كساني كه اسهال خوني و تب بالايي دارند، كساني كه به اسهال پس از مسافرت دچار شده‌اند، و كساني كه در مدفوعشان باكتري‌ها يا انگل‌هاي خاصي رشد مي‌كند. لوپراميد ممكن است دفعات اجابت مزاج را كاهش دهد اما براي كساني كه به نوع حاد بيماري دچارند توصيه نمي‌شود.

منبع: ويكي پديا

 


::????? ????::
????? ??? ?? ۸ مهر ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۰۰:۰۴| ???? jody| ????? (0)

 

عكس شقاق مقعدي

عكس شقاق مقعدي زخمي سطحي را نشان مي دهد كه در پوشش سلولي مقعد ايجاد شده است. البته در صورتي كه اين زخم را درمان نكنيد، احتمال دارد، زخم عميق تر شود و حتي عضله نيز دچار پارگي عميق شود. شقاق به صورت زخمي طولي در نيمه تحتاني كانال مقعد در ناحيه زير خط دندانه‌اي ايجاد مي‌شود.

اين زخم در ناحيه اي حساس از بدن واقع شده كه مملو از حسگر است از همين روي بيمار درد شديدي را تجربه مي كند. به گونه اي كه اغلب بيماران حتي اجازه معاينه انگشتي را نيز به پزشك نمي دهند. از عواملي كه در ايجاد اين زخم نقش دارند، مي توانيم به زايمان، سابقه جراحي در اين ناحيه، آميزش جنسي مقعدي و يبوست اشاره كنيم.

عكس شقاق مقعدي

عكس شقاق

همان طور كه در عكس شقاق مقعدي نيز مشخص است، اين بيماري همراه با درد شديد با نشانه هاي ديگري مثل سوزش، خارش، خونريزي، تورم و قرمزي ظاهر مي شود.از طرفي چون اين زخم در ناحيه اي حساس بدن و مملو از آلودگي ايجاد مي شود، احتمال عفوني شدن آن بسيار زياد است.

درمان شقاق از روش هاي متنوعي امكان پذير است. اما اغلب اين روش ها مانند درمان هاي خانگي و دارويي تنها در از بين بردن علائم موثر هستند و بيماري پس از مدتي حتي با علائم شديدتر عود مي كند. استفاده از روش هاي تهاجمي مانند درمان شقاق با ليزر و عمل جراحي مي تواند به طور كامل بيماري را درمان نمايد. تكنيك ليزر درماني بدون درد و خونريزي بيماري را درمان مي كند از همين روي از  محبوبيت بالايي برخوردار است.

 

::????? ????::
????? ??? ?? ۱ مهر ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۴۶:۳۱| ???? jody| ????? (0)

فيستول مقعدي بيماري دردناك و عفوني ناحيه مقعد است. اين بيماري بر اثر پيشروي عفونت از داخل روده به سطح پوست ايجاد شده و مجراي غير طبيعي ميان پوست اطراف مقعد و كانال مقعد ايجاد مي‌كند. عفونت درمان نشده يا آبسه با گذشت زمان نواحي اطراف خود را درگير كرده و تا سطح پوست امتداد مي يابد. اين بيماري در دسته بيماري‌هاي مقعدي يا نشيمنگاهي دسته بندي مي‌شود. فيستول مقعدي بايد هر چه سريع تر درمان شود زيرا در غير اين صورت بيماري پيشرفت نموده و ممكن است عوارض ناخوشايندي را به دنبال داشته باشد.

علت فيستول مقعدي

همان طور كه اشاره كرديم فيستول مقعدي در اثر پيشرفت عفونت درمان نشده، ايجاد مي شود. در بيشتر موارد عامل اين بيماري آبسه هايي است كه به طور كامل درمان نشده اند. فيستول مقعدي ممكن است در اثر عوامل مختلفي ايجاد شود، اين عوامل عبارتند از :

 • آبسه : مهمترين عامل فيستول، آبسه ها هستند. اين ضايعات در اثر تجمع چرك در زير پوست اطراف مقعد ايجاد مي شود. آبسه ها علائمي از جمله تب، خستگي، احساس ناخوشي و تورم اطراف دهانه‌ي مقعد را به همراه دارند.
 • بيماري كرون : كرون يكي از انواع بيماري هاي التهابي روده بوده كه نتيجه آن التهاب و عفونت روده است. كرون با علائمي مثل درد شكم، اسهال، از دست دادن اشتها، كاهش وزن، تهوع و استفراغ ظاهر مي شود. اين بيماري در 25% از موارد در فيستول مقعدي نقش دارد.
 • ديورتيكوليت : ديورتيكول ها كيسه هايي كوچكي هستند كه بر روي سطح پوشش روده ايجاد مي شوند. عفونت اين كيسه باعث بيماري ديورتيكوليت مي شود.
 • هيدرآدنيت چركي : اين عارضه نوعي بيماري پوستي نادر است كه در آن غدد عرق دچار التهاب مي شوند. در صورتي كه بيماري به غدد درون مقعد كشيده شود، احتمال فيستول وجود دارد.
 • جراحي در نزديكي مقعد : در برخي موارد در نتيجه جراحي، تخليه آبسه و يا زايمان سخت، شكل سلولها تغيير كرده و فيستول ايجاد مي شود.
 • عفونت هايي مانند سل، HIV و عفونت هاي منتقله از راه جنسي نظير كلاميديا يا سيفليس
 • سرطان : با تغيير شكل سلولي و ايجاد تومور زمينه براي بروز فيستول مهيا مي شود.

علائم فيستول مقعدي

مهمترين علائم فيستول مقعدي به اين شرح است :

 • التهاب پوست اطراف مقعد در اثر عفونت
 • درد ثابت يا ضربان دار
 • خروج ترشحات بد بو و يا خوني از اطراف مقعد
 • آبسه مقعدي مكرر علاوه بر علت فيستول مي تواند نشانه اي از آن نيز باشد.
 • بي اختياري مدفوع
 • قابل رويت شدن سوراخ فيستول، اين مرحله در صورت پيشرفته شدن بيماري و عدم درمان به موقع آن روي مي دهد.

منبع: ايلنا 


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ شهريور ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۳۷:۵۷| ???? jody| ????? (0)

مراقبت هاي بعد از درمان بواسير يا هموروئيد با روش جراحي هموروئيدكتومي

مراقبت هاي بعد از درمان بواسير يا هموروئيد با روش جراحي هموروئيدكتومي

هموروئيدكتومي يا جراحي هموروئيد يكي از روش هاي پركاربرد براي درمان اين بيماري است. هموروئيد يا همان بواسير شايع ترين بيماري در ناحيه مقعد است. اين بيماري با تورم و گشاد شدن عروق در ناحيه مقعد ايجاد مي شود. بواسير با علائمي مثل درد، خارش، خونريزي، خون در مدفوع و … نمايان مي شود. اغلب اين علائم با درمان هاي خانگي و دارويي برطرف مي شوند، اما در برخي موارد بيماري به حدي پيشرفت كرده كه لازم است از درمان هاي تهاجمي تري براي از بين بردن بواسير استفاده نماييد. يكي از درمان هاي تهاجمي هموروئيدكتومي است.

هموروئيدكتومي شامل استفاده از تيغ جراحي براي از بين بردن بافت هموروئيدي است. در صورتي كه بعد از انجام جراحي نسبت به زخم جراحي و وضعيت سلامت خود توجه نكنيد، احتمال عود مجدد بيماري وجود دارد. برخي از راهكارهاي مراقبت بعد از هموروئيدكتومي به اين شرح است:

مصرف فيبر

اغلب بيماران بعد از جراحي به خصوص جراحي هموروئيد دچار يبوست مي شوند. يبوست موجب خروج مدفوع سفت شده و مي تواند آسيب جدي به مقعد وارد آورد. بهترين راهكار براي جلوگيري از يبوست مصرف فيبر كافي است. فيبر ماده اي مغذي و مفيد است كه در روده انسان قابليت هضم و جذب را ندارد و تجمع مي كند.

فيبر مقدار زيادي آب به خود جذب كرده و با افزايش حجم مدفوع به درمان و رفع يبوست كمك مي كند. از خوراكي هاي داراي فيبر مي توانيم به انواع ميوه ها، سبزيجات و غلات اشاره كنيم.

آب كافي

آب در همه حالت براي حفظ سلامتي بدن مفيد است. مصرف آب كافي مي تواند هر چه سريعتر سموم را از بدن خارج كرده و با درمان يبوست به بهبود بيماري بواسير نيز كمك نمايد. ميزان آب مصرفي براي هر فرد در طول روز  ۸ الي ۱۰ ليوان تعيين شده است.

تعويض پانسمان

لازم است در طول دوره نقاهت پس از عمل بهداشت را به ميزان بيشتري رعايت نماييد. البته منظور از رعايت بهداشت، زياده روي در شستشوي مقعد نيست. تعويض مرتب پانسمان يكي از راهكار هايي است كه مي تواند به جلوگيري از عفونت كمك نمايد. البته بهتر است، تعويض پانسمان توسط پزشك و يا پرستار انجام شود.

مصرف دارو

معمولاً پزشك بعد از جراحي مصرف داروهايي مانند انواع مسكن و آنتي بيوتيك را به منظور كاهش درد و جلوگيري از عفونت تجويز مي كند. بيمار بايد مطابق دستور پزشك داروها را مصرف نمايد.

حمام سيتز

حمام سيتز يا همان نشيمن به منظور جلوگيري از عفونت زخم و كمك به ترميم سريع آن تجويز مي شود. اين حمام شامل قرار دادن ناحيه باسن و ران ها در آب نسبتاً گرم است. اين امر با افزايش گردش خون در ناحيه مقعد به درمان بواسير كمك مي نمايد. براي افزايش تاثير پذيري مي توانيد به آب حمام سيتز مقداري نمك اپسوم و يا جوش شيرين بيافزاييد.

كمپرس يخ

يكي از راهكارهاي كاهش درد بيمار بعد از جراحي هموروئيدكتومي، استفاده از كمپرس يخ است. اين روش مي تواند بعد از جراحي كه معمولاً بيماران درد زيادي دارند، به كاهش سريع درد كمك نمايد. براي جلوگيري از آسيب به زخم، يخ را مستقيماً بر روي زخم قرار ندهيد، بلكه آن را درون كيسه فريزر قرار داده و در حوله بپيچيد و سپس براي چند دقيقه بر روي زخم قرار دهيد.

مراقبت از رخم

مراقبت از زخم بعد از جراحي  اهميت بسياري در عفونت، درد و عود مجدد بيماري دارد. براي اين منظور بايد ضمن رعايت بهداشت و استفاده از لباس هاي مناسب با الياف طبيعي، فشاري زيادي به ناحيه آسيب وارد نشود. به همين جهت از نشستن بر روي سطوح سخت اجتناب نماييد. بهتر است براي نشستن از بالش هاي دوناتي شكل كمك بگيريد.


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ شهريور ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۱۴:۵۷| ???? jody| ????? (0)

عوارض و مراحل ايجاد بيماري سيفليس

سيفليس از بيماري هاي آميزشي است كه معمولاً از طريق برقراري ارتباط جنسي منتقل مي شود. عامل اين بيماري باكتري ترپونما پاليدوم است. اين باكتري ميكروارگانيسم ظريف و مارپيچي است كه قادر است به نواحي مختلف بدن از جمله قلب، استخوان و دستگاه گوارش حمله نموده و آنها را دچار آسيب نمايد. اين بيماري همچنين مي تواند از طريق جفت به بدن جنين انتقال يابد. راه حل درمان سيفليس مصرف آنتي بيوتيك است البته در برخي مواد مصرف گونه اي از آنتي بيوتيك ها موجب مقاومت دارويي شده و اين امر خود جريان درمان بيماري را با اختلال مواجه مي نمايد.

مراحل بيماري سيفليس

سيفليس بيماري مسري است كه مي تواند آسيب به بدن را به همراه داشته باشد. اين بيماري در چهار مرحله مختلف بروز مي كند كه هر يك از اين مراحل علائم شرايط مختلفي را ايجاد نموده و هر فردي ممكن است برخي از اين شرايط را تجربه نمايد. مصرف آنتي بيوتيك علاوه بر درمان از پيشرفت بيماري و وخيم شدن عوارض آن جلوگيري مي كند. مراحل مختلف بيماري سيفليس به اين شرح است :

مرحله اوليه

در اين حالت باكتري وارد شده به بدن در محل كه از آن وارد شده باعث ايجاد عفونت مي شود و زخم هايي را تحت عنوان شانكر روي پوست ايجاد مي نمايد. شانكر ها ممكن است در داخل دهان، واژن، گردنه رحم و … ايجاد شوند. همچنين اين زخم ها در قسمت هاي پنهان بدن نيز امكان بروز دارد. اين زخم ها معمولاً پس از يك الي دو ماه پس از درمان بهبود مي يابند.

مرحله ثانويه

در اين مرحله سيفليس باعث بروز بثورات پوستي ميشود، كه مشكل دو تا شش هفته به طول مي انجامد. اين مرحله همچنين علائمي را ايجاد مي كند كه شبيه به علائم بيماري هاي نظير آنفولانزا، پسوريازيس و هموروئيد است. نشانه هاي ثانويه مرحله به مرحله افزايش يافته و عفونت در تمام بدن گسترش مي يابد.

بروز عوارض شديد بيماري سيفليس مانند آسيب جدي به قلب و عروق خوني در مراحل ابتدايي ابتلا بيماري (اوليه و ثانويه) نادر است. اما امكان بروز چنين عوارضي حتي در مراحل ابتدايي نيز وجود دارد. اين افراد ممكن است نياز به تعويض دريچه قلب و يا عملكردهاي باي پس عروق كرونري داشته باشند.

مرحله نهان

اين مرحله همانگونه كه نام آن نيز مشخص است هيچ علامت و نشانه خاصي را ايجاد نمي كند. اين مرحله ممكن است تا چندين سال و حتي تا آخر عمر به طول انجامد. حدود يك سوم از افراد مبتلا به سيفليس كه هيچ درماني را دريافت نمي كنند، دچار عوارض شديد اين عارضه مي شوند.

مرحله آخر يا سوم

در اين حالت سيفليس عوارض شديد تري را ايجاد مي كند كه در ادامه به بحث در مورد آن مي پردازيم :

 • گوم : زخم هاي كوچكي است كه مي تواند در هر قسمتي از بدن مشاهده شود اين زخم ها مي توانند بر روي پوست، استخوان، كبد، معده، چشم و … ايجاد شوند. گوم ها اغلب در ساختار بيني ايجاد ميشود از رايج ترين محل بروز گوم ها مي توانيم به صورت، پوست سر، تنه و پاها اشاره كنيم.
 • مشكلات عصبي : اين بيماري باعث بروز مشكلات عصبي نظير درد ناگهاني در بدن مي شود، اين درد مي تواند به شكل درد ناگهاني معده همراه با استفراغ بروز كند. امكان بروز اين درد در نواحي مانند ركتوم، مثانه و حنجره وجود دارد. سيفليس همچنين مي تواند باعث از دست دادن احساس و پاسخ به تغييرات دما شود. مشكلات عيني يا كوري، مننژيت (التهاب مغز) و سكته مغزي ممكن است رخ دهد. آسيب سيستم عصبي همچنين مي تواند باعث بي اختياري و ناتواني جنسي در مردان شود.
 • مشكلات قلبي عروقي : اين مشكل معمولاً بين 10 تا 25 سال پس از ابتلا به عفونت سيفليس رخ مي دهد. اين مشكل ها عبارتند از التهاب و انقباض آئورت، شريان اصلي بدن. سيفليس همچنين ممكن است به عروق خوني و دريچه هاي قلب حمله كند.
 • اختلال غده هيپوفيز : سيفليس به ندرت، مي تواند موجب كم كاري تيروئيد شود، كه در اين شرايط غده هيپوفيز باعث كاهش مقدار هورمون تيروئيد مي شود. در بزرگسالان، اين مشكل مي تواند باعث پيري زودرس و در ميان كودكان به كوتاهي قد بيانجامد.
 • افزايش خطر ابتلا به HIV : بيماري سيفليس خطر ابتلا به ويروس HIV را افزايش ميدهد.
 • سيفليس معده : اين عارضه نسبتا نادر، بر معده اثر مي گذارد، اين مشكل مي تواند باعث درد، از دست دادن اشتها، حالت تهوع، استفراغ و كاهش وزنشود.
 • عوارض بارداري و زايمان : امكان انتقال سيفليس از مادر به جنين وجود دارد. كه اين امر مي تواند خطر مرگ نوزاد و زايمان زودرس را افزايش دهد. همچنين نوزاداني كه اين بيماري را از مادرشان مي گيرند در معرض خطر مرگ پس از تولد قرار دارند.

همه عوارض سيفليس قابل اجتناب هستند !

تزريق پني سيلين مي تواند بيماري سيفليس را در مراحل اوليه خود درمان كند و فرد را از اين آسيب هاي بالقوه محافظت نمايد. براي پيشگيري از اين بيماري به افراد در معرض خطر بيماري هاي جنسي (STD) تزريق واكسن هاي مربوطه پيشنهاد مي شود. همچنين مرداني كه اقدام به برقراري رابطه جنسي با مردان ديگر مي نمايند و افراد فعال جنسي مبتلا به HIV نياز به تزريق اين واكسن دارند. بهترين راهكار اين است كه در صورت قرارگيري در معرض خطر ابتلا به بيماري براي تشخيص و احتمالا درمان در اولين فرصت اقدام نماييد زيرا كه در حال حاضر اين عارضه از طريق دريافت آنتي بيوتيك هاي مناسب قابل درمان است.

منبع : كلينيك زارعي


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۳ شهريور ۱۳۹۸| ???? ۱۰:۱۳:۲۰| ???? jody| ????? (0)

به گزارش جهان نيوز، بيماري هاي هموروئيد و كيست مويي از بيماري هاي شايع ناحيه مقعد هستند كه اغلب ناشي از سبك زندگي غلط پديد آمده اند و با استفاده از روش هاي نوين به راحتي قابل درمان هستند.

وجه مشترك اين بيماري ها عامل اصلي به وجود آورنده آنها يعني كم تحركي است. در هر دوي اين عارضه ها ناحيه ي مقعد درگير بيماري است. اگر شما نيز دچار هموروئيد (بواسير) و يا كيست مويي هستيد، مطالعه اين مقاله را از دست ندهيد، تا با روش نوين درمان اين بيماري ها بدون درد و خونريزي آشنا شويد.
 
هموروئيد (بواسير) چيست ؟
هموروئيد يا همان بواسير شايع ترين بيماري مقعدي است كه از هر دو نفر يك نفر را درگير مي كند، پس شيوع و گسترش بالايي دارد و تنها با يك غفلت امكان درگيري با آن وجود دارد. از طرفي بواسير اغلب بزرگسالان را درگير مي كند ولي امكان بروز آن در هر سني وجود دارد.

اما بواسير چيست ؟ بواسير عارضه اي است، در اثر اعمال فشار بيش از اندازه به مقعد ايجاد مي شود و درد و خونريزي را به همراه خواهد داشت. بالشتك هاي هموروئيدي در مقعد به عمل دفع كمك ويژه اي مي كنند، در صورتي كه اين بالشتك ها به هر دليلي آسيب ببينند، بيماري بواسير ايجاد مي شود.

اين بيماري را مي توان با تورم و گشاد شدن عروق در ناحيه مقعد تشخيص داد. همچنين وجود زائده هاي گوشتي خارج شده از مقعد نيز از ديگر نشانه هاي بروز بيماري است. احتمال بروز بواسير در زنان بيشتر از مردان است.
 منبع: جهان نيوز http://www.jahannews.com


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۱ شهريور ۱۳۹۸| ???? ۰۳:۵۴:۲۸| ???? jody| ????? (0)

گذر زمان و ورود به دنياي مدرن تغييرات زيادي در زندگي ما ايجاد كرده است. يكي از مهمترين اين تغييرات صندلي ها هستند. صندلي هايي كه ما را به نشستن هاي طولاني مدت وادار مي كنند و بيماري هايي به همراه مي آورند كه به بيماري هاي نشيمنگاه شناخته ميشوند.

كلينيك نوين درمان بيماري هاي بواسير، هموروئيد، شقاق، فيستول و كيست مويي

نشستن طولاني مدت مي تواند بيماري هايي را به وجود بياورد كه تا قبل از اين ردپاي آنها در كمتر جايي از تاريخ پزشكي به چشم مي خورد. اصل موضوع اين است كه ما براي نشستن آفريده نشده ايم. نوع تكامل و خلقت بدن ما به شكلي است كه بهترين حالت براي آن ايستاده بودن و راست قامت ماندن است.

البته شرايطي كه در زمان حال حاضر وجود دارد كاملا روشن و قابل درك است. افراد موظفند در طول روز حداقل ۸ ساعت بر روي صندلي هاي خود بنشينند و كار كنند. ولي با ظهور مشكلات و عوارض اين موضوع، فرهنگ صندلي محوري كه به افراد در دنياي امروز تحميل شده است نياز به تغييراتي اساسي دارد. در غير اين صورت بايد منتظر شروع يك اپيدمي گسترده و ناشناخته در سطح دنيا باشيم.

گرفتگي عضلات، كمر درد، كاهش جريان خون، سفت شدن مفاصل، چاقي و كاهش سوخت و ساز بدن تنها بخشي از مشكلات و عوارض زياد نشستن هستند. اما اين فقط يك روي سكه است. مشكل به همين جا ختم نمي شود. روي ديگر سكه بيماري هاي مقعدي هستند.

 • آيا درباره ي بيماري هاي مقعدي يا نشيمنگاه چيزي مي دانيد؟
 • آيا مي دانيد بيش از نيمي از افراد حداقل يك بار در طول عمر خود يكي از بيماري هاي مقعدي را تجربه مي كنند؟
 • آيا مي دانيد بيماري هاي مقعدي به عنوان يكي از شايع ترين بيماري هاي قرن ۲۱ معرفي شدند؟

بيماري هاي نشيمنگاهي و مقعدي

بيماري هاي مقعدي كه با نام بيماري هاي نشيمنگاه هم شناخته مي شوند تمامي بيماري ها و مشكلات مربوط به ناحيه ي مقعد را در بر مي گيرد. اين بيماري ها در بافت هاي مختلف ناحيه ي مقعد به وجود مي آيند و شامل ۴ دسته ي مهم زير مي باشند:

 • بواسير ( هموروئيد )
 • شقاق ( فيشر مقعدي )
 • فيستول مقعدي
 • كيست مويي ( سينوس پيلونيدال )

شايد شما نام بعضي از اين بيماري ها را شنيده ايد و مي دانيد نام بردن از آنها در جمع يك تابو و خط قرمز است. اما واقعيت اين است كه همين خط قرمزها افراد بسياري را درگير خود كرده كه هر روز هم بر شمار مبتلايان به آن اضافه مي شود. موضوع مهمي كه در اين ميان مشخص شده است رابطه ي معناداري ميان زياد نشستن و ابتلا به بيماري هاي مقعدي وجود دارد.

باهم نگاهي به انواع بيماري هاي مقعدي خواهيم داشت تا بهتر با اين بيماري ها آشنا شويد. حداقل اگر از بيان آن خجالت مي كشيد آن را بهتر بشناسيد و مراقب آنها باشيد. خبر خوب اينكه اين بيماري ها تا حد زيادي قابل پيشگيري هستند به شرط آنكه زياد نشستن خود را اصلاح كنيد.

بواسير ( هموروئيد)

در اطراف ناحيه ي مقعد تعداد زيادي مويرگ و رگ خوني وجود دارد كه خون با فشار بسيار زيادي در آنها در حال گردش است. هنگامي كه در اثر برخي عوامل نظير يبوست، بارداري و نشستن هاي طولاني مدت، مقعد شما تحت فشار و كشش بيش از اندازه قرار مي گيرد در نتيجه بافت هاي گوناگون مقعد شما از جمله رگ ها دچار آسيب هاي فراواني مي شوند. كشيدگي، پارگي، التهاب، از هم گسيختگي و تورم رگ هاي مقعد مي تواند باعث به وجود آمدن بيماري بواسير يا هموروئيد شود. جهت آشنايي بيشتر با بواسير(هموروئيد) اين مطلب را مطالعه نماييد.

علائم بواسير

در آغاز شايد هيچ گونه علامت خاصي مشاهده نشود جز خونريزي هاي خفيف و بدون درد از ناحيه ي مقعد كه با دفع مدفوع شما خارج مي شود. اين آغاز بواسير است. مرحله اي خفيف و ساده از اين بيماري كه به راحتي مي توان جلوي آن را گرفت ولي بي توجهي و زياد نشستن مي تواند آن را تشديد كند و علائم و نشانه هاي زير را به وجود بياورد:

 • درد در ناحيه ي مقعد
 • خونريزي كه همراه با دفع مدفوع افزايش مي يابد.
 • سوزش و خارش مقعد
 • التهاب و تورم مقعد
 • احساس دفع ناكامل مدفوع
 • وجود بيرون زدگي هاي گوشتي در اطراف مقعد

شايد فكر كنيد چنين بيماري سختي فقط مختص سالمندان است در حالي كه آمار نشان مي دهد حتي كودكان ۵ ساله هم به اين بيماري مبتلا شده اند و اين يعني هشداري براي همه.

گروه پرخطر در برابر بواسير

گروه پرخطر شامل افراد و گروه هايي هستند كه نسبت به ديگران ريسك بيشتري را براي ابتلا به اين بيماري دارند و در برابر آن آسيب پذيرترند.

 • افرادي كه براي طولاني مدت در حالت نشسته قرار دارند.
 • زنان باردار
 • افراد كم تحرك
 • افراد چاق
 • ورزشكاران
 • اعتياد به الكل و مواد مخدر
 • ابتلا به يبوست مزمن

شما جزء كدام دسته از افراد فوق هستيد؟

زياد نشستن چگونه بواسير ايجاد مي كند؟

سيستم گوارش شما در حالت طبيعي نياز به تحرك و ايستادن دارد تا بتواند به درستي به كار خود ادامه دهد. زياد نشستن مي تواند سيستم طبيعي آن را برهم زده و حركات روده ها را كاهش دهد و يبوست ايجاد كند. يبوست دليل اصلي بسياري از موارد بواسير است. ضمن اينكه با نشستن زياد كافيست كمي اضافه وزن هم داشته باشيد تا رگ هاي ناحيه ي مقعد شما تحت فشار شديدتري قرار بگيرند.

شقاق (فيشر) مقعدي

شقاق در اثر ايجاد شكاف ها و ترك هايي در اطراف ناحيه ي مقعد به وجود مي آيد. اين شكاف ها و ترك ها مي تواند ناشي از عواملي مثل يبوست، زايمان سخت و يا زياد نشستن باشد. همان طور كه در مطالب قبلي بيان كرديم زياد نشستن مي تواند يبوست را با خود به همراه داشته باشد و اين يعني وارد آمدن فشار بيش از حد به ديواره هاي مقعد. اما اين بار پوست و غشاي ناحيه مقعد آسيب مي بيند و دچار ترك و از هم گسيختگي مي شود و در نتيجه بيماري شقاق يا همان فيشر مقعدي به وجود مي آيد. جهت آشنايي بيشتر با شقاق مقعدي اين مطلب را مطالعه نماييد.

علائم شقاق

همه چيز با سوزش مختصري در مقعد شما آغاز مي شود و با پيشرفت آن علائم زير ظاهر خواهند شد:

 • درد در ناحيه ي مقعد
 • خونريزي
 • سوزش و خارش
 • التهاب و سرخي مقعد
 • وجود ترك ها و شكاف هاي طولي با عمق مشخص در اطراف مقعد
 • تب

گروه پرخطر در برابر شقاق

 • افرادي كه طولاني مدت مي نشينند.
 • زنان باردار
 • افراد چاق
 • افرادي كه به يبوست و اسهال مزمن دچار هستند.

زياد نشستن چگونه باعث ايجاد شقاق مي شود؟

همان طور كه ديديد در گروه خطر افرادي قرار دارند كه طولاني مدت مي نشينند. طولاني نشستن باعث كند شدن حركات روده هاي شما مي شود و يبوست به وجود مي آورد. از طرفي نشستن طولاني مدت به خصوص بر روي سطوح سخت مي تواند به مقعد شما آسيب هاي زيادي وارد كند كه شقاق يكي از آنهاست.

كيست مويي ( سينوس پيلونيدال)

كيست مويي يا سينوس پيلونيدال در اثر پيچيدن و بازگشت موها به زير پوست رخ مي دهد. سيستم ايمني بدن اين مو را به عنوان عاملي بيگانه تلقي كرده و واكنش خود را عليه آن آغاز مي كند در نتيجه عفونت و تورم به همراه ترشحات چركي در محل كيست مويي آغاز مي شود. جهت آشنايي بيشتر با كيست مويي اين مطلب را مطالعه نماييد.

علائم كيست مويي

در ابتدا فقط ممكن است كمي پوست شما قرمز و ملتهب به نظر بيايد ولي پس از مدتي علائم و نشانه هاي زير ايجاد مي شوند:

 • درد شديد
 • تورم و التهاب پوست
 • خروج ترشحات چركي و بدبو
 • ايجاد حفره ها و سوراخ هايي متعدد در سطح پوست
 • وجود مو در محل كيست
 • تب

گروه پر خطر در برابر كيست مويي

 • افرادي كه براي طولاني مدت در حالت نشسته قرار دارند.
 • رانندگان
 • افرادي كه بدن پرمويي دارند.
 • مردان بين ۱۵ الي ۴۵ سال
 • افراد چاق
 • افراد كم تحرك

زياد نشستن چگونه باعث ايجاد كيست مويي مي شود؟

نشستن طولاني مدت به خصوص براي كارمندان و رانندگان مي تواند باعث اصطكاك لباس با پوست ناحيه ي كمر و باسن شود. تعريق پوست هم به اين قضيه دامن زده و در نتيجه موهاي پوست تحريك مي شوند. چاقي فرد هم مي تواند كم تحركي را افزايش داده و باعث زياد نشستن شود در نتيجه ريسك ابتلا به كيست مويي را افزايش مي دهد.

فيستول مقعدي

فيستول مقعدي در اثر ايجاد ارتباط غيرطبيعي ميان بافت هاي گوناگون ناحيه ي مقعد به وجود مي آيد. اين ارتباط غيرطبيعي از طريق مجرايي باريك و نازك به سطح پوست مي رسد به طوري كه سوراخ آن كاملا قابل مشاهده است. علت اصلي فيستول مقعدي هنوز به طور دقيق مشخص نشده است از اين رو نمي توان ارتباط معناداري بين آن و زياد نشستن در نظر گرفت. جهت آشنايي بيشتر با فيستول مقعدي اين مطلب را مطالعه نماييد.

علائم فيستول مقعدي

 • درد در ناحيه ي مقعد
 • وجود سوراخ فيستول در سخط پوست
 • بي اختياري در دفع مدفوع
 • خروج چرك و ترشحات بدبو
 • تب
 • تورم و التهاب

راه حل هاي پيشگيري از بيماري هاي مقعدي

با نماي كلي و مختصري از بيماري هاي مقعدي آشنا شديد و رابطه ي اين بيماري ها با زياد نشستن را متوجه شديد. به جز بيماري فيستول مقعدي كه بيشتر به دليل بيماري هاي زمينه اي مانند بيماري هاي گوارشي رخ مي دهد ساير بيماري هاي مقعدي تا حد زيادي قابل پيشگيري هستند و اگر در رويه ي زياد نشستن خود تغييرات كوچكي ايجاد كنيد قطعا مي توانيد آنها را ملاقات نكنيد.

براي مثال:

 • يكي از وعده هاي غذايي خود را به صورت ايستاده ميل نماييد. مثلا وعده ي ناهار خود را بر روي كانتر آشپزخانه ميل كنيد.
 • هر دو ساعت بلند شده و كمي راه برويد. حتي ريختن يك فنجان چاي كافيست تا بدن شما تحرك كوچكي داشته باشد.
 • يكي از امور روزمره ي خود را به صورت ايستاده انجام دهيد مثل چك كردن ايميل ها ، صحبت كردن با تلفن همراه يا نوشتن تكست كوتاهي براي دوستانتان.
 • در طول روز حداقل ۱۵ دقيقه بر روي زمين بنشينيد.
 • پياده روي هاي كوتاه را از خود دريغ نكنيد.
 • اگر مجبور هستيد براي طولاني مدت بنشينيد بر روي صندلي محل كار خود بالش هاي نرمي قرار دهيد و بر روي آن بنشينيد.
 • نوشيدن ۸ الي ۹ ليوان آب را در طول روز فراموش نكنيد.
 • مصرف ميوه ها و سبزيجات تازه اولويت شما باشد.
 • هرگز بر روي سطوح سخت ننشينيد.

منبع : jarah.clinic


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۰ شهريور ۱۳۹۸| ???? ۰۱:۳۳:۰۷| ???? jody| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ]